Todos quieren, todos quieren, todos quieren ya ser gato jazz